genç birikim derneği
“İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” Şeyh Edebâli
facebook twitter google blogspot linked in youtube
 
Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi Genc Birikim Dernegi
 
GENÇLİK ÇALIŞMALARI - Gençten Geleceğe Projesi
 

DESTEKLEYEN KURUM
ABD Ankara Büyük Elçiliği

 

PROJENİN AMACI
.Gönüllü üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerilerini yapılacak eğitimlerle geliştirerek ilimizde gelecek vaat eden fakat bir takım sosyal risklerden dolayı destek bekleyen lise öğrencilerine gelecekte yaşam becerisi ve başarı kazandıracak rehberlik imkanı sunmak.
.Lise öğrencilerini üniversite öğrencileriyle bir araya getirerek üniversiteyi kazanma konusunda daha istekli hale getirmek.
.Lise öğrencilerinin alacakları rehberlik sonucunda gelecekle ilgili daha bilinçli planlar yapmalarını sağlamak.
.Üniversite öğrencilerinin toplumsal sorumluluk duygusunu gösterebilecekleri ortam hazırlamak ve topluma karşı sorumluluklarını geliştirmek.
.İlimize değişik illerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin; lise öğrencileri ve aileleri ile kaynaştırıp bir sosyal ve kültürel etkileşim sağlamak. Ayrıca bu gençler aracılığı ile kardeş aileler oluşturmak
.

Neler Yapılacak?

1. Üniversiteden sosyal, kültürel ve eğitim yönünde kendini yetiştirmiş öğrenciler tespit edilecektir.
2. Tespit edilen öğrenciler uzman bir ekip tarafından seminere tabi tutulacaktır.
3. Liselerden projeye uygun öğrenciler seçilecektir.
4. Üniversite ve liselerden seçilen öğrenciler eşleştirilerek projenin uygulaması başlayacaktır.
5. Gençten gence etkileşim ve rehberlik amaçlı uygulama süresince aşağıdaki etkinlikler yapılacaktır:
-a. Mesleki rehberlik
-b. Boş zamanlarını değerlendirme çalışmaları
-c. Lise öğrencisinin eksik olduğu ders konularında gerekli desteğin sağlanması
-d. Lise öğrencilerinin okul durumlarının takibi ve sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapılması
-e. Üniversite öğrencileri tarafından sorumluluğundaki öğrenciler için aylık durum izleme raporunun hazırlanması
6. Projenin değerlendirilmesi

Projede Görev Alacaklar Projeden Faydalanacaklar

-Projede dört yıllık eğitim gören gönüllü üniversite öğrencileri görev alacaklar
-Projeden liselerden seçilen sosyal risk altında olan ve ortalaması 5 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler faydalanacaktır.

Projenin Özeti

İl içinde sosyal beceri ve bağlanma güvenliği konusunda yapılan araştırmalarda büyük oranda ergenlik donemi ve mesleğe yönelme döneminde olan güvensiz çocuk tespit edilmiştir. Bu projeyle öğrencilere ergenlik dönemine ait problemlerin aşılması ve bu dönemin daha iyi atlatılması, mesleğe yönelme döneminde meslek seçimine model oluşturulması, lise/ortaokul öğrencisine rehber olunmaya çalışılarak, gençlerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak. Bunun için derneğimizde önce bir öğrenci grubu kurulacak. Bu guruba lise/ortaokul öğrencilerine rehberlik yapmak isteyen üniversite öğrencileri üye olacaklar. Rehberlik yapmak isteyen gönüllü üniversite öğrencileri önce yapacakları rehberlik hakkında eğitime tabi tutulacaklar. Sonra rehberliğe ihtiyaç duyan lise/ortaokul öğrencileri bazı anketler yapılarak seçilecek. Lise/ortaokul öğrencileri bazı kıstaslara göre seçilecek. Yapılacak çalışmaları kontrol etmek için üniversite işbirliğinde üniversitedeki eğitim fakültesinden iki öğretim üyesi ve dernek yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir üst denetim kurulu kurulacak ve yapılan tüm çalışmalar bu kurul tarafından düzenli olarak kontrol edilip yönlendirilecek. Proje sonunda lise/ortaokul öğrencileri iyi modellerle, kendilerine uygun meslek seçecekler ve üniversitelere girme motivasyonları artacak ve bilgisayar (bilgisayar kullanımının temel kurallar) ve internet kullanımı, bilgiye ulaşabilme gibi temel teknoloji becerileri kazandırılacak.

Hedefler

1-İlde sosyal beceri ve bağlanma güvenliği konusunda yapılan makale ve tez araştırmalarında %19 sosyal beceri eksikliği olan ve % 80 güvensiz çocuk tespit edilmiştir. Bu durum çocukların hak arama, işbirliği, otokontrol, karar verebilme becerilerinde eksik kalmalarına neden olmuştur. Ayrıca ailelerin kalabalık olması, öğrencilerin ebeveynlerinden yeterince rehberlik alamamalarına neden olmaktadır. Mesleğe yönelme ve ergenlik döneminde kişilerde akran gruplarına yönelme ve herhangi bir gruba ait olma ihtiyacı doğduğu için bu projeyle gençlerin bilinçlenmesi sağlanacak.

2-Bu projeyle okullarda rehber öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda ortalama basarı düzeyinde sosyal risklerden dolayı başarışı arttırılamayan öğrenciler belirlenecek. Öğrenciler belirlenirken okullarda anketler düzenlenecek. Ankette öğrencilerin çalışma ortamı, başarı düzeyi, aile yapısı, vs sorularla rehberlik ihtiyacı olan lise/ortaokul öğrencileri tespit edilecek. Sonra dernek bünyesinde gönüllü gençler diye bir grup kurulacak ve bu gruba lise/ortaokul öğrencilerine sosyal, meslek secimi vs anlamında rehberlik yapmak isteyen gönüllü üniversite öğrencileri üye yapılacak. Üniversite öğrencileri hangi alanlarda ve nasıl rehberlik edecekleri konularında eğitimlere tabi tutulacak.

Öğrencilere Verilecek Eğitim

-Nasıl rehberlik edecekler ? ( Nerede? Ne zaman? Ne kadar Süre? Nasıl? ... )
-Hangi konularda rehberlik edecekler? ( Mesleki oryantasyon, öğrenme metotları, boş zamanlarını değerlendirme, bilgiye ulaşma yöntemleri) alanlarında olacak ve bu eğitimler üniversite öğrencilerine Eğitim Fakültesinden 4 öğretim görevlisi tarafından verilecek.
- Üniversite öğrencileri seçtikleri öğrencilere bir veya iki yıl rehberlik yapabilecekler. Eğitim alan bu üniversite öğrencileri bir ya da iki yıl seçtikleri öğrenciye rehberlik edecekler. Rehberlik yapan öğrenciler rehberlik ettikleri öğrencilerin de ailelerini ziyaretlerde bulunacak böylece rehberlik eden üniversite öğrencisi ilimizin de sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi edinerek rehberliğine yön verecek aynı zamanda toplumla kaynaşacak. Kurulan bir üst denetim kurulu ile de yapılan çalışmaların denetimi sürekli yapılacak.

3-Ülkemizde buna benzer bir çalışma yapılmamıştır. Rehberlik edecek öğrencilere üniversitede deneyimli öğretim görevlileri tarafından eğitimler verilerek hem üniversite öğrencisinin bilgi düzeyi arttırılacak hem de başarılı olup rehberlik ihtiyacı olan öğrencilere bir hizmet verilmiş olacak. Gönüllü öğrenciler rehberlik ederken bilgisayar ve internet kullanımı, bilgiye ulaşma yöntemleri, planlı ve programlı çalışma vb. konularında hem kendilerini geliştirecekler hem de rehberlik ettikleri öğrencilerin teknolojiyi ve bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerini arttıracaklar.

4-İlk üç ay projenin amaçlarını ve bu projeyle yapmak istediklerimizi ve kulüp ile ilgili duyurular ve tanıtımlar yapılacak. Projeyi ve kulübü tanıtıcı afişler, broşürler yapılıp rehberlik yapmak isteyen üniversite öğrencilerine ulaşılacak. Eş zamanlı olarak tüm lise ve ortaokullara da aynı tanıtımlar yapılacak. Okulların rehber öğretmenlerinden ortalama başarısı yüksek olup sosyal risklerden dolayı başarısız olan öğrencilerle ilgili veriler alınacak. Bu veriler doğrultusunda rehberlik almak isteyen öğrencileri tespit amaçlı anket yapılacak. Tüm tespitlerden sonra rehberlik edecek gönüllü öğrencilere rehberlik konusunda üniversitedeki hocalar tarafından bir aylık bir eğitim verilecek. Bu eğitimi alan üniversite öğrencileri rehberlik etmek istedikleri öğrencileri seçecekler. Ve rehberlik süreçleri başlayacak. Üniversite öğrencisi zaman zaman rehberlik edeceği çocuğun ailesini de ziyaret ederek hem toplumla kaynaşacak hem de çocuğun ailesini daha yakından izleyerek daha iyi model olmaya çalışacak. Sene sonuna kadar rehberlik çalışmalarını sürdürecek. Her ay denetleme kuruluna bununla ilgili rapor sunacak.

5- Derneğin yönetim kurulu üyeleri ve üniversiteden 4 öğretim görevlisinden oluşan bir denetleme kurulu kurulacak. Bu kurul rehberlik eden öğrencilerden aylık raporlar isteyecekler. Ayrıca rehberlik alan öğrencilere de uzman kişilerce sosyal ve bilişsel düzeylerindeki gelişmeler üç ayda bir uygulanacak anketler ve testlerle takip edilecek.

6-Rehberlik eden üniversite öğrencileri bu üst kurula yaptıkları tüm çalışmalarla ilgi aylık rapor gönderecekler. Aynı zamanda rehberlik alan öğrencilerin okullarından öğrencilerle ilgili bilgiler alınacak. Öğrencinin bilişsel ve sosyal düzeyini belirleyen anketler ve testler uygulanacak. Üç ayda bir rehberlik alan bu öğrenciler benzer anketlere tabi tutularak sonuçlar raporlaştırılacak. Program surecinde Rehber öğrencilerden alınan raporlar ve rehberlik alan öğrencilere uygulanacak anketler doğrultusunda herhangi bir problemle karşılaşma durumunda uzman kişilerce duruma müdahale edilecek. Programın başından beri tutulan raporlarla her öğrenci hakkında bir veri tabanı oluşturulacak. Böylece program başından sonuna kadar öğrencilerdeki gelişmeler ortaya çıkarılacak. Proje sonunda öğrencilerin kendilerine uygun meslek seçmesi sağlanacak, rehberlik alan öğrencilerin ünv e girme için motivasyonlarının artıp artmadığı görülecek. Bu çalışmalarla öğrencilerin raporları ve düzenlenecek anketlerle öğrencinin ne kadar sosyalleştiği ortaya çıkarılacak.

7-Dernek bünyesinde Gönüllü Rehber Gençler Grubu kurulacak ve bu gruba üniversiteden rehberlik öğrencilere rehberlik etmek isteyen gençler katılacaklar. Bu grup 30 öğrenciden oluşacak. Proje başlangıcında grup 30 kişi ile başlayacak ama takip eden yıllarda bu grubun üye sayısı arttırılacak. Her yıl gruba yeni rehber öğrenciler katılacak ve rehberlik almak isteyen lise/ortaokul öğrencileri eklenecek. Böylece grubun sürekliliği sağlanacak. Kulübün çalışmaları üniversite destekli bir kurul tarafından takip edileceği için de çalışmalar sürekli devam edecek. Projeye tüm ildeki başarılı öğrenciler dahil olacak. İlimizdeki üniversiteden projenin basından sonuna kadar büyük destek alınacak. Diğer gençlik dernekleriyle de gençlere sosyal ortam oluşturulması anlamında işbirliğine gidilecek, .dershanelerle işbirliğine gidilecek ve dershaneden rehberlik anlamında öğrencilere yardım edilecek. İhtiyaç duyulduğu anlarda diğer STK’larla da işbirliğine gidilecek.

8- Proje uygulanırken rehberlik edecek öğrencilerin bilişsel düzeyleri ve yeterlilikleri sorun olabilir. Bunu engellemek ve hangi anlamda rehberlik edeceklerini göstermek amacıyla bu üniversite öğrencilerine ön eğitim verilecek.
-Çok fazla okul olduğu için rehberlik alacak öğrencilerin sağlıklı bir şekilde tespiti yapılamayabilir. Bunu Önlemek için okulların rehberlik servislerinden ve rehberlik servislerinin verilerinden yararlanılacak
-Rehberlik eden öğrenci ve rehberlik alan öğrenci arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkabilir. Bunu önlemek için öğrenci çiftleri değiştirilebilecek.
-Rehberlik alan öğrencilerin aileleri zamanla sorun yaratabilirler. Bunu önlemek için yapılan çalışmalar ve öğrenci seviyelerindeki değişmeler hakkında veliler sürekli haberdar edilecek.

9- Rehberlik edecek öğrenciler belirlenirken eşit sayıda kız ve erkek öğrenci seçilmesi göz önünde bulundurulacak. Sosyal anlamda dezavantajlı bir il olduğumuz için öğrenciler bu konuda rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu projeyle bu ihtiyacı büyük bir ölçüde gidermeyi hedefliyoruz.

Araştırmayı Yapan
Yrd Doç. Dr. Serdar SEVEN
Proje Koordinatörü

 

GENÇTEN GELECEĞE PROJESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK EĞİTİMİN DERS İÇERİKLERİ

Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri

.Ergenlik döneminin genel özellikleri
.Ergenlik dönemindeki sosyal-duygusal gelişim özellikleri
.Ergenlik dönemindeki cinsel kimlik gelişmi
.Ergenlik döneminin karmaşaları (kimlik bunalımı, aile ile çatışma, grup psikolojisi vb.)
.Öneriler

Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı

.Bilgisayarın önemi
.Temel eğitsel programlar
.Bilgiye erişim yöntemleri ( e-book, veri tabanları, arama motorlar vb)
.e-posta ve haberleşme yöntemleri

Rehberlik ve Liderlik

.Meslek alanları ile ilgili genel bilgi
.Meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
.Öğrenme yöntemleri
.Verimli ders çalışma yöntemleri
.Lider özellikleri ve liderlik

Boş Zamanları Değerlendirme

.İnsan hayatında planlı yaşamanın önemi
.İlimizin sosyal- kültürel ve coğrafi yapısı
.İlimizde geçmişten günümüze yapılagelen sosyal ve kültürel etkinliklerin tanıtımı
.Sosyal ve kültürel etkinliklerin insan ve toplum hayatındaki önemi
.İlimizde bulunan ve sosyal- kültürel etkinliklere yön veren kurum ve kuruluşlar
.Öğrencilerin sosyal- kültürel etkinliklere katılımının önemi
.Boş zamanın tanımı
.Boş Zamanları Değerlendirme Etkinliklerinin Toplumsal Rolü
.Boş zamanlarda yapılabilecek başlıca faaliyetlerin tanıtımı( kitap okuma, koleksiyon, gazete okuma, forum sitesine katkı sağlama, bulmaca çözme, müzik dinleme vb)

 
ABD Ankara Büyük Elçiliği
 
 

 

 
Copyright © gencbirikim.org
designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT